• Lorem ipsum
DEFINITIES

In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:

Home48:
De gebruiker van dit privacybeleid: de eenmanszaak Home48 gevestigd aan Piet Heinstraat 12, (7511 JE) te Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73016217;

Betrokkene:
De natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Home48, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Home48 i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Home48 en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Home48 aanbiedt;

Website:
De website www.home48.nl die door Home48 wordt beheerd;

Profilering:
Het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;

Persoonsgegevens:
Gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Persoonsgegevens

Voor Home48 is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Home48 volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

Home48 gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

Home48 verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan Home48 heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Home48.

Home48 verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

1. voor- en achternaam;
2. adres;
3. postcode en woonplaats;
4. telefoonnummer;
5. e-mailadres;
6. IP-adres;
7. Surfgedrag;
8. Locatiegegevens.

Home48 verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Home48 kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Home48 raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Home48 zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Home48 middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal Home48 de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Grondslag en doeleinden van de verwerking

De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene.

Home48 verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
2. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
3. het tot stand komen van de overeenkomst;
4. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
5. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
6. het sturen van een factuur en het voldoen aan administratieve plichten;
7. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
8. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
9. om de website en de dienstverlening van Home48 te verbeteren;
10. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.

Home48 zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Home48 verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Home48 streeft naar minimale gegevensverwerking.

Home48 zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Profilering

Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan Home48 heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.

Het doel van profilering is:

1. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan Home48 vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
2. marketinganalyses;
3. sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.
4. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.
5. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Home48 worden verwerkt:

 • geslacht;
 • leeftijd;
 • locatiegegevens;
 • zoekopdrachten ingevoerd op de website;
 • surfgedrag.
Nieuwsbrieven

Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Home48. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.

Home48 zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Afmelden voor nieuwsbrieven

De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

 1. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
 2. door contact op te nemen met Home48, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.
 3. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.
Wissen van persoonsgegevens

Home48 zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
 4. Home48 is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Home48 zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

 1. Home48 daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
 2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 4. de doorgifte geschiedt aan een door Home48 voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Home48 een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
 5. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

Op verzoek verleent Home48 aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Home48 van hem bijhoudt en verstrekt Home48 de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

Home48 biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Home48 van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Home48 worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van Home48. Home48 reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Bezwaar

De betrokkene kan bij Home48 bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Home48 het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Home48 met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Home48 bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Recht van beperking

Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Home48 verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Contact

Voor vragen over de wijze waarop Home48 persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Home48 van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Home48.

Contactgegevens

Home48
Adres: Piet Heinstraat 12
Postcode/plaats: 7511 JE Enschede
e-mailadres: [email protected]
telefoonnummer: 085 060 24 048

Indien Home48 op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Home48 de betrokkene daarvan op de hoogte.

Beveiligingsmaatregelen

Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Home48 verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

Home48 neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:

 1. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
 2. het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
 3. gegevens die aan Home48 worden verstrekt, worden middels een beveiligde webomgeving opgeslagen;
 4. het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;
 5. tijdige software updates en back-ups op externe, losgekoppelde beveiligde gegevensdragers;
 6. e-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint, dan wordt het document direct na gebruik vernietigd;
 7. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.
 
Privacybeleid van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Home48 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacybeleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

Wijzigingen

Home48 behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacybeleid van Home48.

Datalek

Indien zich bij Home48 een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Home48 daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien er sprake is van een datalek bij Home48 dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Home48 de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Cookies

Home48 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

Home48 plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.

De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Home48 zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatstHet soort cookieHet doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Home48Functionele cookieFunctionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.

Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

Home48 ten behoeve van het gebruik van Google AnalyticsAnalytische cookieDoor het gebruik van analytische cookies kan Home48 zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Home48 op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Home48 heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
Home48Tracking cookieHet uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.

 

Dit artikel 17 geldt alleen voor de website van Home48. Op de website staan links naar websites van derden, zoals social media websites. Home48 kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het plaatsen van cookies door deze derden. Voor meer informatie over de wijze waarop website van derden cookies plaatsen, dient de bezoeker het cookiebeleid van die betreffende website te raadplegen.

Home48 kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van Home48 ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. Home48 raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

Klacht indienen

Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Home48 niet in overeenstemming is met dit privacybeleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.