• Lorem ipsum
DEFINITIES

Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een van de dikgedrukte begrippen, dan wordt daaraan de navolgende definitie toegekend:

Algemene voorwaarden:
deze algemene voorwaarden, zoals deze ter beschikking zijn gesteld bij het aangaan van deze overeenkomst;

BW:
het Burgerlijk Wetboek;

Gebruiker:
de partij die deze voorwaarden hanteert bij de aanname en uitvoering van deze overeenkomst;

Opdrachtgever:
de wederpartij van Gebruiker bij het aangaan van de Overeenkomst waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Overeenkomst:
de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Gebruiker zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten en waarbij de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;

Werkdagen:
alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden het volgende:

een verwijzing naar een persoon geldt als verwijzing naar een natuurlijk persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon; en

het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Toepassingsgebied
Artikel 2 – Aangaan overeenkomst
Artikel 3 – Offerte en totstandkoming overeenkomst
Artikel 4 – Medewerking door cliënt
Artikel 5 – Uitvoering
Artikel 6 – Wijzigingen en meerwerk
Artikel 7 – Honorarium
Artikel 8 – Prijs en betaling
Artikel 9 – Termijnen
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Annulering
Artikel 13 – Beëindiging
Artikel 14 – Toepasselijk recht
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Slotbepaling

Artikel 1 – Toepassingsgebied
 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan Home48 en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Home48 partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Home48 uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Aangaan overeenkomst
 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Home48 eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Home48.

 2. De verplichtingen Home48 gaan nooit verder dan door Home48 schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 – Offerte en totstandkoming overeenkomst
 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Home48 zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Home48 gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

 2. Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Home48 mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

 3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Home48 de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben, hierna te noemen: “de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 – Medewerking door cliënt
 1. Cliënt zal Home48 steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

 2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Home48 verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Home48 bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 – Uitvoering
 1. Home48 neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

 2. Home48 zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Home48 bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Home48 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 – Wijzigingen en meerwerk
 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Home48 in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

 2. Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Home48.

 3. Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

 4. Indien naar het oordeel van Home48 een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Home48 bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 – Honorarium
 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 8 – Prijs en betaling
 1. Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Home48 aan te wijzen bankrekening.

 2. Cliënt dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

 3. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim Home48 is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

 4. Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Home48 dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

 5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 – Termijnen
 1. Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Home48 schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Home48 ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 – Overmacht
 1. Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Home48 opgeschort. In dat geval is Home48 verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Home48 zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Home48 kan worden gevergd.

 2. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transport storingen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Home48 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Home48 gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Home48 beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

 2. De totale aansprakelijk van Home48 wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

 3. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

 4. De aansprakelijkheid van Home48 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Home48 onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Home48 ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

 5. Home48 is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Home48, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

 6. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Home48 geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

 7. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Home48 niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 – Annulering
 1. Home48 behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Home48 kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Home48 de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Beëindiging
 1. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Geschillen
 1. Alle geschillen tussen Home48 en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 – Slotbepaling
 1. Home48 is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

 3. Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Home48.